Wybierz język:
pl en
Projekty zakończone

  • Inteligentny system monitorowania i kontroli dostępu do obrazów chronionych lotniska komunikacyjnego:
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: 0133/R/T00/2010/12
Data rozpoczęcia: 2010-12-21
Informacje szczegółowe (...)
  • Metoda wspomagania procesu projektowania i konstruowania z zastosowaniem „poszerzonej rzeczywistości
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: 4483/B/T02/2010/39
Data rozpoczęcia: 2010-09-30
Celem naukowym projektu, jest zbadanie możliwości pozyskiwania, gromadzenia i stosowania wiedzy inżynierskiej wykorzystywanej przez systemy poszerzonej rzeczywistości wspomagające projektowanie i konstruowanie maszyn i urządzeń. Wyniki badań posłużą do opracowania metody wspomagania procesu projektowania i konstruowania wybranej grupy maszyn lub urządzeń. Szczególnym problemem badawczym jest określenie metod pozyskiwania i reprezentacji wiedzy na potrzeby systemów komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania bazujących na poszerzonej rzeczywistości.
Informacje szczegółowe (...)
  • Opracowanie systemu sterowania oraz diagnostyki wielowariantowego kompleksowego systemu poligeneracyjnego opartego na silniku spalinowym oraz kotle wielopaliwowym z układem ORC
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa
Numer projektu/umowy: PBS-7/RMT-6/2010
Data rozpoczęcia: 2010-07-01
Projekt wykonywany wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku, jako fragment zadania "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw z biomasy, odpadów rolniczych i innych" objętego strategicznym programem badań "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Więcej na stronie własnej zadania.
Informacje szczegółowe (...)
  • Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie. Weryfikacja elementów układu mechanicznego, systemu sterowania i systemu sensorycznego grupy robotów mobilnych
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: NB-115/RMT-6/2010
Data rozpoczęcia: 2010-05-31
Celem zadania jest opracowanie i wykonanie zespołu robotów mobilnych przystosowanych do monitorowania obiektów technicznych i wykonywania specjalistycznych zadań w ramach nadzoru eksploatacyjnego i ochrony przed zagrożeniami. Więcej na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
  • Metoda diagnozowania maszyn z zastosowaniem ocen chwilowych zmian struktury częstotliwościowej sygnałów drgań
Kierownik projektu: Dr inż. Bogdan Wysogląd
Numer projektu/umowy: 2873/B/T02/2009/37
Data rozpoczęcia: 2009-10-16
Celem projektu jest opracowanie metody diagnozowania maszyn w oparciu o analizę szeregów wartości ocen chwilowej struktury częstotliwościowej sygnałów. Oceny chwilowej struktury częstotliwościowej sygnału opracowane zostaną w oparciu o wyniki: Transformacji Fouriera, Transformacji Falkowej, Analiz Widmowych Wyższych Rzędów oraz Transformacji Hilberta-Huanga.
Informacje szczegółowe (...)
  • Metodologia diagnozowania procesu spawania z wykorzystaniem fuzji obrazów
Kierownik projektu: Dr inż. Anna Timofiejczuk
Numer projektu/umowy: 2819/B/T02/2009/37
Data rozpoczęcia: 2009-10-15
Projekt obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem spójnej metodologii umożliwiającej diagnozowania procesu spawania nie tylko na podstawie sygnałów rejestrowanych w postaci przebiegów czasowych ale również obrazów termowizyjnych (IR) i telewizyjnych (TV). Rejestrowane obrazy obejmują zarówno obszar łuku spawalniczego i jeziorka stopionego metalu, jak również stygnącej spoiny. Agregacja wstępnie dopasowanych obrazów TV i IR pozwala na otrzymanie obrazów o wyższej zawartości informacyjnej, niż składowe obrazy wejściowe, co skutkuje możliwością wykonywania analizy obrazów z obu źródeł jednocześnie. Diagnozowanie procesu spawania odbywa się na podstawie sygnałów diagnostycznych będących wynikiem analiz sekwencji syntetycznych obrazów.
Informacje szczegółowe (...)
  • Badania symulacyjne i eksperymentalne wpływu temperatury samowzbudnej na własności mechaniczne i proces degradacji laminatów stosowanych w środkach transportu.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: 2821/B/T02/2009/37
Data rozpoczęcia: 2009-10-15
Badania dotyczą rozwoju modeli analitycznych i numerycznych opisujących występowanie efektu samorozgrzania w laminatach polimerowych przy różnych warunkach obciążenia, a także wpływ tego efektu na proces zmęczenia oraz inicjację i propagację uszkodzeń w laminatach. W celu wyznaczenia niektórych parametrów modeli przeprowadzone zostaną dynamiczne analizy termomechaniczne. Celem podjętych badań będzie ocena wpływu temperatury samorozgrzania na zachowanie laminatu, a zwłaszcza na zmęczenie laminatu oraz zmianę właściwości laminatu w zakresie temperatury zeszklenia i po nastąpieniu przemiany przy przekroczeniu temperatury zeszklenia, a także wpływ temperatury samowzbudnej na propagację uszkodzeń typu pęknięcia i delaminacja, występujących w środkach transportu (statki powietrzne, jachty itp.).
Informacje szczegółowe (...)
  • System fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych dla potrzeb monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym
Kierownik projektu: Dr inż. Anna Timofiejczuk
Numer projektu/umowy: 0019/R/T00/2009/07
Data rozpoczęcia: 2009-06-29
W ramach projektu opracowywano działający w czasie rzeczywistym system wspomagający operatora wyrzutni rakiet ziemia-powietrze w lokalizowaniu celów. Wykrywanie celów odbywa się na podstawie zagregowanego, syntetycznego obrazu będącego wynikiem działania wysokowydajnych algorytmów fuzji obrazów telewizyjnych, rejestrowanych w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Wszystkie opracowane algorytmy zostały zaimplementowane na platformie FPGA.
Informacje szczegółowe (...)
  • System sterowania grupą inspekcyjnych robotów mobilnych bazujący na zachowaniach
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: 4063/B/T02/2009/36
Data rozpoczęcia: 2009-05-12
Celem badań jest opracowanie systemu sterowania grupą robotów mobilnych wykonujących zadania inspekcyjne. W trakcie realizacji zadania określony zostanie odpowiedni system sterowania grupą robotów, umożliwiający ich współpracę w celu realizacji zadania. Dodatkowym problemem wymagającym rozwiązania jest konieczność uwzględnienia zmiennych warunków otoczenia robotów, jak również zmieniających się (zazwyczaj malejących) zdolności robotów do wykonywania konkretnych zadań, wynikających z częściowych lub całkowitych uszkodzeń tych robotów lub ograniczonych zasobów energii.
Informacje szczegółowe (...)
Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj