Wybierz język:
pl en
Projekty zakończone

 • Metodyka detekcji i lokalizacji uszkodzeń sieci wodociągowych z wykorzystaniem modeli przybliżonych
Kierownik projektu: Dr inż. Ryszard Wyczółkowski
Numer projektu/umowy: PBU-32/RMT-6/2008
Data zakończenia: 2011-05-10
Informacje szczegółowe (...)
 • Metody oceny defektów powierzchni z wykorzystaniem technik analizy i rozpoznawania obrazów
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: 4063/B/T02/2008/35
Data zakończenia: 2011-03-29
Problematyka badawcza pracy dotyczyła zastosowania systemów wizyjnych oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do celów diagnostyki technicznej (kontrolnej). Celem podjętych badań było zaproponowanie takiego sposobu postępowania oraz dobór odpowiednich metod, by możliwa była detekcja, lokalizacja oraz ocena anomalii manifestujących się na powierzchni obiektów technicznych, bez konieczności tworzenia baz obrazów wzorcowych, niezależnie od tekstury powierzchni. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano sposób postępowania, który obejmuje: rozróżnienie typu tekstury, detekcję i lokalizację obszaru anomalii, analizę wyróżnionej anomalii oraz jej ocenę; ostatnim etapem jest identyfikacja i ocena istotności defektu.
Badania weryfikacyjne zostały przeprowadzone w dwóch etapach: jako badania wstępne przeprowadzone na obrazach z dostępnych baz tekstur oraz badania aplikacyjne, na obrazach pochodzących z obserwacji rzeczywistych obiektów technicznych: deszczułek parkietowych oraz połączeń spawanych. Obrazy zostały zarejestrowane w Pracowni Diagnostycznych Systemów Wizyjnych Zintegrowanego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej.
Informacje szczegółowe (...)
 • Zintegrowany, inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku
Kierownik projektu: Dr inż. Ryszard Wyczółkowski
Numer projektu/umowy: NB-296/RMT-6/2009
Data zakończenia: 2011-02-28
Informacje szczegółowe (...)
 • Budowa diagnostycznych systemów doradczych z zastosowaniem wieloskalowych sieci stwierdzeń
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa
Numer projektu/umowy: 4784/B/T02/2008/34
Data zakończenia: 2010-09-14
Projekt stanowił kontynuację wieloletnich badań związanych z zastosowaniem metod i technik sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej. Badania te dotyczyły możliwości budowania diagnostycznych systemów doradczych z zastosowaniem wieloskalowych sieci stwierdzeń. Wynikiem końcowym jest opracowany system szkieletowy MMNET umożliwiający stosowanie wieloskalowej sieci stwierdzeń. System zbudowano stosując język R. Wybór tego języka poprzedzono szczegółową analizą pola możliwych rozwiązań. Opracowano jądro systemu oraz interfejs użytkownika. Wykonany system przygotowano do rozpowszechniania w postaci pakietu dystrybucyjnego.
Wykonane prace podsumowano w monografii: Cholewa W. (red.) „Szkieletowy system doradczy MMNET”. Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Seria „Zeszyty”, tom 143, Gliwice 2010.
Informacje szczegółowe (...)
 • Metodologia tworzenia systemów opartych na wiedzy w procesie projektowo-konstrukcyjnym
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. w Pol. Śl.
Numer projektu/umowy: 2426/B/T02/2007/32
Data zakończenia: 2010-06-19
Celem projektu był rozwój metod i technik mających na celu zaproponowanie nowych rozwiązań zarówno w zakresie metodologii systemów opartych na wiedzy jak i konkretnych aplikacji CAD/CAM a w szczególności systemu CATIA. Dalsze szczegóły dotyczące niektórych prac realizowanych można znaleźć na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
 • Metoda oceny stanu obiektów technicznych z zastosowaniem termowizji
Kierownik projektu: Dr inż. Marek Fidali
Numer projektu/umowy: PBU-35/RMT-6/2007
Data zakończenia: 2009-12-21
W ramach zrealizowanych badań zaproponowano ogólną metodykę diagnozowania obiektów technicznych na podstawie ich ciągłej obserwacji termowizyjnej. Zaproponowano ogólny schemat postępowania prowadzący do wyznaczenia sygnałów diagnostycznych. Obrazy pozyskane podczas eksperymentu przetwarzano wykonując m.in. operacje selekcji obszarów zainteresowania, wyrównywania histogramu, binaryzacji, detekcji krawędzi czy też normalizacji. Przetworzone obrazy poddano analizie wykorzystując metody statystyczne, topologiczne, jedno i dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera, przekształcenie Falkowe, analizę składowych głównych czy też procedury stosowane w termografii dynamicznej. Wyniki przeprowadzonych badań, potwierdzają słuszność zaproponowanej metodyki diagnozowania. We wszystkich rozpatrywanych podejściach do przetwarzania i analizy zarejestrowanych sekwencji termogramów uzyskiwano bardzo wysoką skuteczność rozpoznawania stanów technicznych.
Zaproponowaną metodykę diagnozowania zweryfikowano na danych pochodzących z obiektu rzeczywistego, którym był turbozespół energetyczny, Uzyskane wyniki potwierdziły, że zaproponowana metodyka jest skuteczna i może znaleźć zastosowanie w szybkiej bezkontaktowej ocenie stanu technicznego jednego lub wielu obiektów jednocześnie przy zastosowaniu sygnałów diagnostycznych pochodzących z różnych punktów lub obszarów zainteresowania. Dodatkowym potwierdzeniem przydatności opracowanej metodyki diagnozowania jest jej zastosowanie do oceny procesu spawania i złącz spawanych na podstawie zarejestrowanej sekwencji obrazów termowizyjnych w trakcie ich wykonywania.
Informacje szczegółowe (...)
 • Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
Numer projektu/umowy: PBU-74/RMT-6/2007
Data zakończenia: 2009-11-26
Głównym celem badań było opracowanie i weryfikacja metodyki modelowania neuronowego w diagnostyce procesów, w której na różnych etapach budowy systemu diagnostycznego, uwzględniono wybrane elementy teorii chaosu deterministycznego. Opracowana metodyka umożliwia tworzenie odpornych systemów detekcji uszkodzeń (ang. robust fault detection systems), których szczególnym przeznaczeniem jest wykrywanie uszkodzeń drobnych i narastających. Wyniki pracy zamieszczono w Zeszycie Naukowym nr 141 pt. Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu
Informacje szczegółowe (...)
 • Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DiaSter. Zadanie 1.3: Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Zadanie 2.3: Diagnostyka z zastosowaniem sieci przekonań i modeli wieloaspektowych.
Kierownicy projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa (zadanie 2.3) , Prof. dr hab. Wojciech Moczulski (zadanie 1.3),
Numer projektu/umowy: R01 012 02
Data zakończenia: 2009-09-17
Wynikiem prac realizowanych w ramach projektu jest powstanie unikatowego systemu automatyki i diagnostyki o akronimie DiaSter. W ramach systemu zaimplementowane zostały oryginalne metody modelowania, odkrywania wiedzy, budowy symulatorów, metod diagnostyki oraz regulacji i nadrzędnego sterowania.
Projekt jest wynikiem wieloletniej współpracy zespołów badawczych z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz zespołu z Politechniki Śląskiej reprezentowanego przez pracowników Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. W ramach projektu zespoły z katedry KPKM zaimplementowały własne rozwiązania dotyczące diagnostyki oraz odkrywania wiedzy. Więcej na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
 • Wieloaspektowe modele diagnostyczne
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa,
Numer projektu/umowy: PBU-48/RMT-6/2006
Data zakończenia: 2009-06-29
W ramach projektu opracowano metodę konstruowania wieloaspektowego modelu diagnostycznego, który jest szczególną postacią wielomodelu . Rozpoznawanie stanu technicznego danego obiektu za pomocą wielomodelu realizowane jest na podstawie informacji pochodzących ze wszystkich aktywnych modeli składowych. W opracowanej metodzie modele składowe tworzone są na podstawie wiedzy o budowie i działaniu obiektu pozyskanej po przyjęciu określonych punktów widzenia, tzn. z uwzględnieniem różnych aspektów. W badaniach przedstawiono sposób tworzenia modeli składowych, rozumianych jako modele relacji pomiędzy podzbiorami wartości cech sygnałów diagnostycznych i odpowiednimi podzbiorami rozpatrywanych stanów technicznych obiektu. Zaproponowano ogólną postać wieloaspektowego modelu diagnostycznego oraz przedstawiono przykład jego zastosowania na przykładzie fizycznego modelu instalacji przemysłowej. Wyniki pracy zamieszczono w Zeszycie Naukowym nr 140 pt. Wieloaspektowe modele diagnostyczne
Informacje szczegółowe (...)
 • Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski,
Numer projektu/umowy: PBZ-6/RMT-6/2006
Data zakończenia: 2008-12-31
Wynikiem końcowym zrealizowanego projektu badawczego było opracowanie i zbudowanie zespołu robotów przeznaczonych do dozorowania i inspekcji dużych obiektów technicznych, z wykorzystaniem bezprzewodowego przesyłania danych w postaci obrazów wizyjnych oraz wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących wybrane obiekty podlegające inspekcji. Pozostałe informacje na ten temat dostępne są na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
 • System oceny stanu elementów maszyn i urządzeń z zastosowaniem metod wizyjnych [31.12.2008]
Kierownik projektu: Dr inż. Anna Timofiejczuk,
Numer projektu/umowy: PBZ-5/RMT-6/2006
Data zakończenia: 2008-12-31
Informacje szczegółowe (...)
 • Autonomiczny mobilny robot inspekcyjny
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski,
Numer projektu/umowy:
Data zakończenia:
Wynikiem końcowym zrealizowanego zadania badawczego, zgodnie z wyznaczonym celem, był mobilny robot w niekomercyjnej wersji prototypowej, umożliwiający inspekcję kanałów, zróżnicowanych w zakresie przekroju, położenia, kierunku czy liczby załamań, wyposażony w inteligentny system sterowania układem ruchu oraz system detekcji i rozpoznawania swojego otoczenia. Pozostałe informacje na ten temat dostępne są na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
 • System doradczy K015
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa,
Numer projektu/umowy:
Data zakończenia:
System K015 jest przeznaczony do oceniania stanu technicznego różnych obiektów, na podstawie dostępnych cech sygnałów diagnostycznych. System doradczy K015 opracowano w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pt. "Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy", koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Wiecej na ten temat na stonie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
 • System DT200-1
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa,
Numer projektu/umowy:
Data zakończenia:
System DT200-1 jest systemem diagnostyki turbozespołów energetycznych o mocy 200 MW. System ten wykonano w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pt. "Opracowanie nowoczesnych systemów diagnostycznych turbozespołów krajowych bloków energetycznych dużej mocy". Więcej na temat projektu na stronie własnej projektu.
Informacje szczegółowe (...)
Edytuj - Wydrukuj - Wyszukaj